Etický kodex

EKOL, spol. s r.o. a její dceřiné společnosti (dále jen společnost) v souladu s firemní politikou přijaly v působnosti svého předmětu podnikání pravidla etického chování.

Dodržování těchto pravidel, běžných v evropském prostoru podnikání, je vyžadováno od všech zaměstnanců společnosti.

1 Obecné zásady etického chování

1.1  Soulad s legislativou

Mezi základní zásadu společnosti patří dodržování právních předpisů. Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v souladu s legislativními požadavky České republiky a dbát, aby nedocházelo k jejich porušování.

Zaměstnanci společnosti jsou také povinni jednat v souladu s:

 • Interními předpisy společnosti, týkajícími se pracovních povinností zaměstnanců, zejména ohledně bezpečnosti práce a požární ochrany,
 • Pravidly etického chování.

 

1.2  Odpovědnost za vnímání společnosti veřejností

Společnost v souladu s etickým kodexem prosazuje dodržování etických pravidel v jednání společnosti. Všichni zaměstnanci společně s vedoucím managementem se aktivně podílí na šíření Etického kodexu a dbají na jeho uplatnění v praxi.

 • Společnost naplňuje etické, ekologické, sociální a jiné závazky vůči veřejnosti, a to na základě plnění každodenních povinností zaměstnanců s cílem zamezit neadekvátnímu chování, které by mohlo poškodit společnost ve vztahu k veřejným institucím a obchodním partnerům.
 • Kvalita, ekologie a zdravotní nezávadnost produkce je zajištěna plněním požadavků mezinárodních norem a standardů přijatých společností. Kontrola těchto zavedených standardů je každoročně prováděna nezávislými certifikačními orgány.

 

1.3  Vzájemný respekt, poctivost a důvěryhodnost

Zaměstnanci společnosti jsou si vědomi svých povinností a zodpovědností vyplývajících z interních a právních předpisů. Zvláště potom povinností a odpovědností vyplývajících ze:

 • Zákoníku práce,
 • Pracovního řádu,
 • Etického kodexu platného pro zaměstnance společnosti.

Společnost zajišťuje srovnatelné podmínky pro zaměstnance bez rozdílu věku, rasy, národnosti, náboženství, pohlaví nebo hendikepu. Není tolerováno násilí, výhrůžky, zastrašování, jakékoliv útoky či jiné nevhodné chování na pracovišti. Je respektována lidská důstojnost, soukromí a osobní práva každého jedince.

1.4   Odpovědnost vedoucích pracovníků

Vedoucí zaměstnanec

 • zodpovídá za svěřené zaměstnance ve smyslu Organizačního řádu a Pracovního řádu, včetně příslušných školení.
 • s ohledem na zásady Etického kodexu organizuje a kontroluje plnění zadaných úkolů, dbá přitom právních a interních předpisů a brání jakémukoliv jejich porušení.
 • nepřehlíží porušování právních předpisů a při pokusu o jejich porušení vyvodí pracovně právní důsledky.
 • je si vědom toho, že porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany, zanedbání preventivních opatření a údržby vede nejen k etickým následkům pro společnost a postižené zaměstnance, ale i k materiálním a finančním škodám, které značně převyšují náklady preventivní činnosti.

2 Vztah k obchodním partnerům

2.1 Obchodní zdvořilost

Zaměstnanci společnosti nemohou dávat nebo přijímat dary a pozornosti, neodpovídající běžným obchodním zvyklostem, které by mohly být chápány jako úplatek nebo zvláštní výhoda.

Zaměstnanci společnosti nesmějí přímo ani nepřímo nabízet, dávat, požadovat nebo akceptovat úplatky za účelem získání nebo udržení obchodních vztahů, s výjimkou firemních dárků malé hodnoty (s logem firmy). Jiné dary musí být taktně odmítnuty.

2.2 Obchodní vztahy

Etická pravidla společnosti zaručují potenciálním dodavatelům nepředpojaté prověření nabídky. Stejné podmínky platí při uzavírání obchodních smluv se zákazníky společnosti.

Zaměstnanec je povinen sdělit nadřízenému jakékoli osobní zájmy, které by mohly ovlivnit zadání a realizaci jeho služebního úkolu.

Nadřízený zaměstnanec po vyhodnocení rizika střetu zájmů rozhodne o opatřeních v oblasti kontroly a schvalování obchodního vztahu, např. o přesunu odpovědností za vztahy s daným obchodním partnerem na jiného pracovníka.

Dodavatelé v soutěži o zakázky nesmějí být jakkoli nečestným způsobem upřednostňováni nebo znevýhodňováni, podobně ani zákazníci.

Zaměstnanec smí přijmout pouze přiměřené a důvodné pozvání obchodních partnerů k projednání záležitostí pracovního úkolu, nebo bylo-li by odmítnutí pozvání v daném prostředí v protikladu se zásadami zdvořilého chování.

Zaměstnanci nesmí zadávat žádné osobní objednávky ani uzavírat obchody s firmami, se kterými mají služební kontakty, pokud by jim z toho mohly vzniknout určité výhody.

2.3 Poskytování darů společností

Společnost ve věci poskytování darů zásadně nevyhovuje žádostem o přispívání fyzickým osobám, neposkytuje ani platby i malých částek na soukromá konta. Výjimku z daného pravidla může učinit Rada jednatelů, a to s ohledem na sociální nebo jiné aspekty žádosti.

Společnost neposkytuje žádné příspěvky osobám, které by mohly poškodit její pověst.

Je znám příjemce daru a konkrétní způsob jeho využití příjemcem. Využití daru musí být kdykoliv podloženo předložením účtů.

3 Dodržování zásad hospodářské soutěže

Společnost dodržuje a jedná v souladu se zákony hospodářské soutěže a v souladu se zásadami dobrých mravů hospodářské soutěže, neuzavírá zakázané kartelové dohody s jinými soutěžiteli ani nezneužívá svého postavení na trhu za účelem vyloučení, omezení nebo jiného narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže. Společnost jedná v souladu s pravidly poctivého obchodního styku.

 

4 Politická neutralita

Společnost zachovává politickou neutralitu a nepodporuje žádnou politickou organizaci prostřednictvím darů nebo jiného zvýhodnění.

 

5 Proenvironmentální přístup

Společnost plně respektuje a dodržuje předpisy týkající se životního prostředí a snaží se s ohledem na místní podmínky dosahovat příznivějších podmínek, než jaké vyžadují předpisy. Provádí politiku plynulého zlepšování všech opatření sloužících k ochraně života, zdraví, bezpečnosti, majetku a životního prostředí v zájmu těch subjektů, které mohou být její činností ovlivněny.

 

6 Zaměstnanecké vztahy

Společnost

• za každých okolností vytváří a zaručuje odpovídající pracovní podmínky svým zaměstnancům z hlediska bezpečnosti práce a chrání životy, zdraví a majetek zákazníků a dalších osob,

• poskytuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usiluje o jeho trvalé zlepšování,

• poskytuje rovné pracovní příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost, nebo jiné odlišné charakteristiky, nepřipouští diskriminaci či jakékoliv obtěžování,

• nezaměstnává osoby mladší 15 let nebo s nedokončenou základní povinnou docházkou,

• nevyužívá otrockou či nucenou práci, či jiné nedovolené praktiky, které by omezovaly svobodný pohyb zaměstnanců,

• respektuje právo zaměstnanců na životní minimum a vždy zajistí minimální mzdu,

• se zaměstnanci zachází s úctou, bez nátlaku a slovních urážek,

• netoleruje jakékoli korupční, podvodné nebo nátlakové praktiky.

7 Zamezení střetu zájmů

 • Zaměstnanci společnosti se při plnění svých úkolů nesmějí dostat do střetu zájmů.
 • Zaměstnanci mohou vykonávat výdělečnou činnost vedle svého zaměstnání za podmínky, že tato činnost nezasahuje do oprávněných zájmů zaměstnavatele.
 • Zaměstnanec je oprávněn vykonávat vedle svého zaměstnání jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.
 • Střetem zájmů je také předávání obchodních informací, doporučení, know-how a informací společnosti, které mohou napomáhat konkurenčním aktivitám jiných osob.
 • Zaměstnanci společnosti, kteří zjistili konkurenční aktivity jiného zaměstnance v působnosti společnosti, neprodleně o této skutečnosti informují nadřízeného vedoucího pracovníka.

 

8 Obecné zásady chování zaměstnance

Zaměstnanci vykonávají svou práci čestně, s nejvyšší mírou slušnosti, svědomitě a v dobré víře. Činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně na základě jejich skutkové podstaty a bez zbytečných průtahů. Zaměstnanci jednají vždy korektně, odpovědně a vstřícně.

Zaměstnanci nezneužívají svého postavení, znalostí, důvěrných informací získaných v souvislosti se zaměstnáním a osobních kontaktů ve svůj prospěch nebo prospěch třetích osob, dodržují mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce.

Zaměstnanci se v osobním životě vyhýbají činnostem, chování či jednání, které by mohly snížit důvěru ve společnost v očích veřejnosti a poškodit dobré jméno společnosti. Každý zaměstnanec, který vystupuje v situaci, v níž může být pokládán za zástupce společnosti, by měl vyjadřovat zpravidla jen stanoviska společnosti, nikoliv své vlastní postoje.

Každý zaměstnanec má povinnost bezodkladně upozornit na podezřelou okolnost, že některá zvláštní situace neodpovídá těmto zásadám, pravidlům nebo vnitřním předpisům a to bez jakýchkoliv negativních následků pro něho.

Zaměstnanci jsou povinni jednat vždy způsobem neodporujícím trestněprávním normám, zejména zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, a dodržovat obecně závazné právní předpisy, pracovní řád společnosti a další platné vnitřní směrnice společnosti. Zaměstnanci jsou zvláště upozorněni na zásadu, že jakákoliv žádost zaměstnance o úplatek, nebo přijetí jakékoliv formy úplatku nebo jiné výhody, jsou nepřijatelnou praktikou a společností nejsou nikdy akceptovány.

Zaměstnanci chrání duševní vlastnictví společností skupiny EKOL, stejně jako chrání hesla a jiné přístupové údaje do (nejen elektronických) systému společností skupiny EKOL.

Zaměstnanec společnosti vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil

maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny. S těmito svěřenými prostředky nakládá efektivně a hospodárně.

9 Předávané informace

Společnost poskytuje svým obchodním partnerům a dalším zainteresovaným skupinám pouze korektní informace odpovídající skutečnosti. Předávaná účetní data jsou v souladu s účetními principy.

10 Mlčenlivost

V interních záležitostech společnosti, které nebyly dány veřejnosti ve známost, je třeba zachovávat mlčenlivost. Jedná se například o informace o organizaci společnosti a o jejím zařízení, technologii, používaných surovinách, obchodních postupech a o výzkumné či vývojové činnosti.

Mlčenlivost je nutno dodržovat i po skončení pracovního poměru, a to dle příslušného ustanovení zákoníku práce, popř. na základě ujednání pracovní smlouvy.

11 Stížnosti a podněty

Je-li to možné, zaměstnanci by měli využít interní možnosti pro urovnání sporů, vzniklých při jejich pracovních činnostech.

Každý zaměstnanec společnosti může vznést stížnost nebo poukázat na okolnosti, z nichž lze vyvodit, že došlo k porušení etických pravidel, u svého nadřízeného případně u vedoucího personálního oddělení společnosti. Podklady týkající se šetření stížnosti jsou důvěrné a nejsou tolerována jakákoli odvetná opatření proti osobě, která podnět k šetření poskytla.

 

Zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři i celá veřejnost mohou upozornit na situace, o nichž se domnívají, že neodpovídají výše uvedeným zásadám a principům společnosti a mohou zaslat tuto informaci k rukám generálního manažera společnosti s žádostí o prošetření takového postupu. Společnost prohlašuje a ujišťuje oznamovatele, že oznámením a podnětům bude věnována náležitá péče a budou učiněna opatření k nápravě nežádoucího stavu a zamezení nebo odvrácení následků.

Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (Detaily zde)

 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


30 let společnosti ShaanGu EKOL

Odkazy na video v ENG, PL, ARAB

Bioelektrárna ve Sviadnově

Odkazy na video v ENG, GER


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
Garanční zkoušky turbíny...

V prosinci 2023 bylo provedeno úspěšné garančního měření turbosoustrojí...

Aktualizováno: 27.02.2024