Etický kodex zaměstnanců, partnerů a spolupracovníků všech firem ve skupině EKOL.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit zákazníky, obchodní partnery a veřejnost se základními etickými hodnotami a zásadami společnosti.

Společnost uznává následující základní hodnoty:

Dodržování zákonů

Společnost dodržuje za všech okolností zákony a další právní předpisy České republiky a všechny povinnosti z nich vyplývající, nejedná proti jejich principům a nesnaží se je žádným způsobem obcházet, nenavádí jiné subjekty k jejich porušování a ani se vědomě na takovém porušování nepodílí. Společnost striktně dodržuje zásady mlčenlivosti v obchodním styku.
Společnost dodržuje technické předpisy, pravidla a technické normy, kontroluje a řádně udržuje technická zařízení doložitelným systémem řízení jakosti, udržuje kvalifikovanost zaměstnanců na úrovni nejlepších technických poznatků.

 

Dodržování zásad hospodářské soutěže

Společnost dodržuje a jedná v souladu se zákony hospodářské soutěže a v souladu se zásadami dobrých mravů hospodářské soutěže, neuzavírá zakázané kartelové dohody s jinými soutěžiteli ani nezneužívá svého postavení na trhu za účelem vyloučení, omezení nebo jiného narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže. Společnost jedná v souladu s pravidly poctivého obchodního styku.

Chování na trhu

Společnost neposkytuje a nenabízí žádné odměny či výhody jakýmkoliv osobám nebo subjektům, aby přiměla tyto jednat v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu se zákony České republiky s cílem zajistit si nepřiměřenou výhodu.
Společnost nevyžaduje ani nepřijímá žádné nepatřičné platby nebo odměny, které by byly poskytnuty s účelem ji přimět jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi.
Společnost věrně eviduje všechny finanční transakce a vede účetnictví v souladu s právními předpisy, účetními zásadami, metodikami a pravidly.

Politická neutralita

Společnost zachovává politickou neutralitu a nepodporuje žádnou politickou organizaci prostřednictvím darů nebo jiného zvýhodnění.

Ochrana zdraví a životního prostředí

Společnost plně respektuje a dodržuje předpisy týkající se životního prostředí a snaží se s ohledem na místní podmínky dosahovat příznivějších podmínek, než jaké vyžadují předpisy. Provádí politiku plynulého zlepšování všech opatření sloužících k ochraně života, zdraví, bezpečnosti, majetku a životního prostředí v zájmu těch subjektů, které mohou být její činností ovlivněny.

Profesionální jednání se zákazníky a dodavateli

Společnost se svými zákazníky a dodavateli navazuje a udržuje stabilní a trvalé vztahy založené na vzájemné důvěře a respektování jejich zájmů. Společnost prezentuje služby a produkty pravdivým a čestným způsobem a činí pouze taková tvrzení a rozhodnutí, která nejsou v rozporu s dobrými mravy podnikání.
Společnost zaručuje, že kvalita jí produkovaných výrobků a služeb odpovídá normám platným v České republice a je v souladu s popisy a prohlášeními, jež se k nim vztahují.
Společnost dbá na informování zákazníků a veřejnosti o skutečnostech důležitých z pohledu technického a bezpečnostního.
Společnost usiluje o to, aby všechny připomínky, reklamace a stížnosti zákazníků byly vyřešeny řádně, včas a v souladu s reklamačním řádem.

Zaměstnanecké vztahy

Společnost
• za každých okolností vytváří a zaručuje odpovídající pracovní podmínky svým zaměstnancům z hlediska bezpečnosti práce a chrání životy, zdraví a majetek zákazníků a dalších osob,
• poskytuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usiluje o jeho trvalé zlepšování,
• poskytuje rovné pracovní příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost, nebo jiné odlišné charakteristiky, nepřipouští diskriminaci či jakékoliv obtěžování,
• nezaměstnává osoby mladší 15 let nebo s nedokončenou základní povinnou docházkou,
• nevyužívá otrockou či nucenou práci, či jiné nedovolené praktiky, které by omezovaly svobodný pohyb zaměstnanců,
• respektuje právo zaměstnanců na životní minimum a vždy zajistí minimální mzdu,
• se zaměstnanci zachází s úctou, bez nátlaku a slovních urážek,
• netoleruje jakékoli korupční, podvodné nebo nátlakové praktiky.

Obecné zásady chování zaměstnance

Zaměstnanci vykonávají svou práci čestně, s nejvyšší mírou slušnosti, svědomitě a v dobré víře. Činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně na základě jejich skutkové podstaty a bez zbytečných průtahů. Zaměstnanci jednají vždy korektně, odpovědně a vstřícně.
Zaměstnanci nezneužívají svého postavení, znalostí, důvěrných informací získaných v souvislosti se zaměstnáním a osobních kontaktů ve svůj prospěch nebo prospěch třetích osob, dodržují mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce.
Zaměstnanci se v osobním životě vyhýbají činnostem, chování či jednání, které by mohly snížit důvěru ve společnost v očích veřejnosti a poškodit dobré jméno společnosti. Každý zaměstnanec, který vystupuje v situaci, v níž může být pokládán za zástupce společnosti, by měl vyjadřovat zpravidla jen stanoviska společnosti, nikoliv své vlastní postoje.
Každý zaměstnanec má povinnost bezodkladně upozornit na podezřelou okolnost, že některá zvláštní situace neodpovídá těmto zásadám, pravidlům nebo vnitřním předpisům a to bez jakýchkoliv negativních následků pro něho.
Zaměstnanci jsou povinni jednat vždy způsobem neodporujícím trestněprávním normám, zejména zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, a dodržovat obecně závazné právní předpisy, pracovní řád společnosti a další platné vnitřní směrnice společnosti. Zaměstnanci jsou zvláště upozorněni na zásadu, že jakákoliv žádost zaměstnance o úplatek, nebo přijetí jakékoliv formy úplatku nebo jiné výhody, jsou nepřijatelnou praktikou a společností nejsou nikdy akceptovány.
Zaměstnanci chrání duševní vlastnictví společností skupiny EKOL, stejně jako chrání hesla a jiné přístupové údaje do (nejen elektronických) systému společností skupiny EKOL.

Střet zájmů

Zaměstnanec společnosti svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného pracovního a funkčního zařazení. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby.

Nakládání se svěřenými prostředky

Zaměstnanec společnosti vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil
maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny. S těmito svěřenými prostředky nakládá efektivně a hospodárně.


Zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři i celá veřejnost mohou upozornit na situace, o nichž se domnívají, že neodpovídají výše uvedeným zásadám a principům společnosti a mohou zaslat tuto informaci k rukám generálního manažera společnosti s žádostí o prošetření takového postupu. Společnost prohlašuje a ujišťuje oznamovatele, že oznámením a podnětům bude věnována náležitá péče a budou učiněna opatření k nápravě nežádoucího stavu a zamezení nebo odvrácení následků.
 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


30 let společnosti ShaanGu EKOL

Odkazy na video v ENG, PL, ARAB

Bioelektrárna ve Sviadnově

Odkazy na video v ENG, GER


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
ECO RAVEN – 6,9MWe

Dne 7. května 2021 jsme uzavřeli smlouvu na...

Aktualizováno: 07.05.2021