POLITIKA KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

Vedení společnosti EKOL, spol. s r.o. si uvědomuje, že všechny procesy spojené s výrobou a poskytováním služeb je nutno udržovat na vysokém stupni jakosti, že musí být v souladu s požadavky životního prostředí a že jsou zatíženy riziky v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Prioritami naši politiky jakosti je:

 • Dodávat výrobky a poskytovat služby v oblasti parních a spalovacích turbín, kotlů a energetických celků ve vynikající kvalitě a udržet stabilní místo společnosti na trhu.
 • Uspokojovat potřeby našich zákazníků a získat jejich důvěru v nás jako dodavatele. Jako prostředek uplatňovat procesní přístup, včetně monitorování a vyhodnocování těchto procesů.
 • Dlouhodobě a systematicky pečovat o kvalitu, která je pro nás prostředkem k získání a udržení dobré pověsti, ekonomické prosperity a stabilizaci sociálních jistot každého zaměstnance.
 • Vedení plně podporuje uplatňování principů mezinárodních norem pro zabezpečování kvality (ISO 9001), ochrany životního prostředí (ISO 14001) a bezpečnosti práce (ISO 45001) a vytvořilo na základě těchto principů jednotný integrovaný systém.
 • Vedení i všichni pracovníci musí udržovat a přezkoumávat integrovaný systém a přijímat opatření k trvalému zlepšování tohoto systému.
 • Vedení bude pravidelně přezkoumávat efektivnost systému a v případě potřeby systém zlepšovat.
 • Vedení bude vždy zvažovat možná rizika při podnikání, environmentální rizika i rizika BOZP a provádět opatření k odstraňování nebezpečí a snižování těchto rizik.
 • Vedení vždy projedná požadavky na BOZP s pracovníky nebo jejich zástupci.
 • Vedení vždy stanoví konkrétní cíle včetně kriterií pro jejich vyhodnocení a zabezpečí pravidelné hodnocení. Cíle budou stanovovány, pokud to bude možné, i nad rámec legislativních požadavků.
 • Vedení i všichni pracovníci musí důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti, k ochraně životního prostředí a k ochraně zdraví při práci.
 • Je nutno se zaměřit na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí a na prevenci pro předcházení vzniku úrazů a poškození zdraví. K tomu je třeba využívat všechny dostupné, technické a organizační prostředky. 
 • Vyvíjet a vyrábět naše výrobky v souladu s požadavky na ekologii a v souladu s požadavky na bezpečnost práce. Tyto požadavky plnit v průběhu jejich výroby, v době provozu u zákazníka a při likvidaci po skončení životnosti výrobku.
 • Aktivně podporovat partnerství s dodavateli pro dosažení vyšší úrovně kvality finálních výrobků a služeb poskytovaných zákazníkovi. Vyžadovat od svých dodavatelů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce, tento přístup kontrolovat a vyhodnocovat.
 • Vedení bude motivovat zaměstnance k zapojení do procesu neustálého zlepšování výrobků a služeb, podporovat aktivity vedoucí k odpovědnému chování zaměstnanců k ochraně životního prostředí a k bezpečnosti práce.


Fotogalerie

 • DSC_6100.JPG
 • DSC_6093.JPG
 • DSC_6054.JPG

Požadavky na tento systém řízení jsou deklarovány v mezinárodních standardech representovaných normami ISO 9001 pro jakost, ISO 14001 pro životní prostředí a OHSAS 45001 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Certifikáty
 

EKOL Brno

EKOL, spol. s r.o. je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie...


30 let společnosti ShaanGu EKOL

Odkazy na video v ENG, PL, ARAB

Bioelektrárna ve Sviadnově

Odkazy na video v ENG, GER


+420 543 531 710

Pošlete nám e-mail
Garanční zkoušky turbíny...

V prosinci 2023 bylo provedeno úspěšné garančního měření turbosoustrojí...

Aktualizováno: 27.02.2024